ABDOMEN................................VOLVER

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36

V01.jpg (7681 bytes)

V02.jpg (7802 bytes)

V01.jpg (7681 bytes)

 video.gif (838 bytes)Flex. de tronco.

 video.gif (838 bytes)Flex.tronco-piernas

 video.gif (838 bytes)Flex-rotacion tronco.

V08.jpg (8465 bytes)

V10.jpg (9788 bytes)

V10.jpg (9788 bytes)

video.gif (838 bytes)Flexion tronco con polea. 

 video.gif (838 bytes)Flexion tronco con polea(de rodillas)

  video.gif (838 bytes)Flexion-rotacion tronco con polea.

V12.jpg (8253 bytes)

V20.jpg (9981 bytes)

V31.jpg (12817 bytes)

 video.gif (838 bytes)Subir piernas.

 video.gif (838 bytes)Flexion de cadera.

video.gif (838 bytes)Flexion de cadera(colgado en barra)